Zásady ochrany osobních údajů

1. přehled ochrany údajů
Obecné informace
Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobnější informace o ochraně údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů pod tímto textem.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách
Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jejich kontaktní údaje najdete v tiráži těchto webových stránek.

Jak shromažďujeme vaše údaje?
Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Může jít například o údaje zadané do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi počítačovými systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. váš internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?
Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva na své údaje?
Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli v budoucnu odvolat. Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Kromě toho máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V této věci, stejně jako v případě dalších otázek týkajících se ochrany údajů, se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v tiráži.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran
Při návštěvě těchto webových stránek lze statisticky analyzovat vaše chování při surfování. K tomu slouží především soubory cookie a takzvané analytické programy.

Podrobné informace o těchto analytických programech najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

2 Hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)
Externí hosting
Tyto webové stránky hostuje externí poskytovatel služeb (hostitel). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech poskytovatele hostingu. To může mimo jiné zahrnovat IP adresy, žádosti o kontakt, metadata a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hoster je používán za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO).

Náš poskytovatel hostingu bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností v oblasti služeb a bude se řídit našimi pokyny ohledně těchto údajů.

Uzavření smlouvy o zpracování na zakázku

Abychom zajistili zpracování v souladu s ochranou osobních údajů, uzavřeli jsme s naším poskytovatelem hostingu smlouvu o pověřeném zpracování.

3 Obecné poznámky a povinné informace
Ochrana údajů
Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k příslušnému úřadu.
Správce údajů pro tyto webové stránky naleznete zde.

Odpovědný subjekt je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů
Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro tento účel postačí neformální e-mailová komunikace s námi. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 DSGVO)
POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, PŘESTANEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NENÍ PROVÁDĚNO ZA ÚČELEM UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBY PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČLÁNKU 21.1 DSGVO).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, PRO TYTO MARKETINGOVÉ ÚČELY; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD S TÍMTO PŘÍMÝM MARKETINGEM SOUVISÍ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NADÁLE POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU (NÁMITKA PODLE § 21 ODST. 2 NĚMECKÉHO ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu
V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo obrátit se na dozorový úřad, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právo na odvolání se nedotýká jiných správních nebo soudních opravných prostředků.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo na to, abychom údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, poskytli vám nebo třetí straně v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci údajů, bude to provedeno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky možné.

Šifrování SSL nebo TLS
Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu citlivého obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek posíláte, používá tato stránka šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z “http://” na “https://” a podle symbolu visacího zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

Šifrované platební transakce na těchto webových stránkách
Pokud nám po uzavření smlouvy o nákladech vznikne povinnost předat vaše platební údaje (např. číslo účtu v případě povolení inkasa), jsou tyto údaje nezbytné pro zpracování platby.

Platební transakce prostřednictvím obvyklých platebních prostředků (Visa/MasterCard, inkaso) probíhají výhradně prostřednictvím šifrovaného spojení SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z “http://” na “https://” a podle symbolu visacího zámku v řádku prohlížeče.

Díky šifrované komunikaci nemohou platební údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

Informace, výmaz a oprava
V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně obdržet informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem a v případě dalších otázek týkajících se osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Právo na omezení zpracování
Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

Pokud zpochybňujete správnost námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu ověřování máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete namísto výmazu požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, obhajobě nebo vymáhání právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich výmazu.
Pokud jste podali námitku podle § 21 odst. 1 DSGVO, musí být provedeno posouzení vašich a našich zájmů. Dokud není určeno, které zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – kromě toho, že jsou uloženy – zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti marketingovým e-mailům
Nesouhlasíme s tím, aby kontaktní údaje zveřejněné v rámci povinnosti otisku byly použity k zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. prostřednictvím nevyžádané pošty.

4. shromažďování údajů na těchto webových stránkách
Sušenky
Naše internetové stránky používají tzv. “cookies”. Soubory cookie jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Ve vašem koncovém zařízení se ukládají dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace) nebo trvale (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace se automaticky vymažou po skončení vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami neodstraníte nebo dokud je váš webový prohlížeč neodstraní automaticky.

V některých případech mohou být na vašem koncovém zařízení při vstupu na naše stránky uloženy také soubory cookie třetích stran (soubory cookie třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nemohly fungovat (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provedení procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k zajištění určitých vámi požadovaných funkcí (funkční soubory cookie, např. pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webových stránek), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie, je ukládání příslušných souborů cookie založeno výhradně na tomto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o instalaci souborů cookie a povolili je pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud zakážete soubory cookie, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Pokud soubory cookie používají společnosti třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat zvlášť v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v případě potřeby vás požádáme o souhlas.

Soubory protokolu serveru
Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o

typ a verze prohlížeče
Použitý operační systém
Adresa URL odkazujícího subjektu
Název hostitele přistupujícího počítače
Čas požadavku na server
IP adresa
Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat.

Shromažďování těchto údajů vychází z § 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek, pro které musí být zaznamenávány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář
Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste v něm uvedli, budou u nás uloženy za účelem zpracování dotazu a v případě následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na § 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO), pokud jste o něj požádali.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Závazná právní ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Dotaz e-mailem, telefonicky nebo faxem
Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech osobních údajů, které z něj vyplývají (jméno, dotaz), uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (§ 6 odst. 1 písm. f) DSGVO) nebo na vašem souhlasu (§ 6 odst. 1 písm. a) DSGVO), pokud jste o něj požádali.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádosti o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud neodvoláme váš souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Závazná právní ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Registrace na těchto webových stránkách
Na těchto webových stránkách se můžete zaregistrovat, abyste mohli využívat další funkce těchto webových stránek. Údaje, které jste zadali, používáme pouze k využití konkrétní nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci je třeba uvést v plném rozsahu. V opačném případě registraci zamítneme.

V případě důležitých změn, např. v rozsahu nabídky nebo v případě technicky nezbytných změn, vás o tom budeme informovat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při registraci.

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány za účelem realizace uživatelského vztahu založeného registrací a v případě potřeby za účelem uzavření dalších smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO).

Údaje shromážděné během registrace budou u nás uloženy po dobu, po kterou budete na těchto webových stránkách zaregistrováni, a poté budou vymazány. Zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny.

5 Sociální média
Zásuvné moduly pro sociální média se Shariffem
Na těchto webových stránkách se používají pluginy sociálních médií (např. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Zásuvné moduly obvykle poznáte podle příslušných log sociálních sítí. Abychom zajistili ochranu údajů na těchto webových stránkách, používáme tyto pluginy pouze ve spojení s takzvaným řešením “Shariff”. Tato aplikace zabraňuje tomu, aby zásuvné moduly integrované na těchto webových stránkách přenášely údaje příslušnému poskytovateli při prvním vstupu na stránku.

Teprve po aktivaci příslušného zásuvného modulu kliknutím na příslušné tlačítko dojde k přímému spojení se serverem poskytovatele (souhlas). Jakmile aktivujete zásuvný modul, příslušný poskytovatel obdrží informaci, že jste navštívili tyto webové stránky s vaší IP adresou. Pokud jste současně přihlášeni ke svému účtu na sociálních sítích (např. Facebook), může příslušný poskytovatel přiřadit vaši návštěvu těchto webových stránek k vašemu uživatelskému účtu.

Aktivace pluginu představuje souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna.

Zásuvné moduly pro Facebook (tlačítko “To se mi líbí” a “Sdílet”)
Na těchto webových stránkách jsou integrovány zásuvné moduly sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou však shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

Zásuvné moduly Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka “To se mi líbí” na těchto webových stránkách. Přehled pluginů pro Facebook najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Když navštívíte tyto webové stránky, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku prostřednictvím zásuvného modulu. Facebook tak získá informaci o tom, že jste navštívili tyto webové stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko “To se mi líbí” na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete obsah těchto webových stránek propojit se svým profilem na Facebooku. To umožňuje společnosti Facebook přiřadit vaši návštěvu těchto webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatelé stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů a jejich využití společností Facebook. Další informace o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook mohla spojit vaši návštěvu těchto webových stránek s vaším uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Používání pluginů Facebooku je založeno na § 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na zajištění co největší viditelnosti v sociálních médiích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě § 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Zásuvný modul Instagram
Funkce služby Instagram jsou integrovány do těchto webových stránek. Tyto funkce poskytuje společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, můžete obsah z těchto webových stránek propojit se svým profilem na Instagramu kliknutím na tlačítko Instagram. To umožňuje společnosti Instagram přiřadit vaši návštěvu těchto webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatelé stránek nemáme žádnou znalost o obsahu přenášených dat a jejich použití společností Instagram.

Uchovávání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na zajištění co největší viditelnosti na sociálních sítích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Zásuvný modul Pinterest
Na těchto webových stránkách používáme sociální pluginy ze sociální sítě Pinterest, kterou provozuje společnost Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA (“Pinterest”).

Při vyvolání stránky obsahující takový zásuvný modul naváže prohlížeč přímé spojení se servery společnosti Pinterest. Zásuvný modul přenáší registrační údaje na server společnosti Pinterest v USA. Tyto protokolové údaje mohou obsahovat vaši IP adresu, adresu navštívených webových stránek, které rovněž obsahují funkce Pinterestu, typ a nastavení vašeho prohlížeče, datum a čas požadavku, způsob používání Pinterestu a soubory cookie.

Uchovávání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na zajištění co největší viditelnosti na sociálních sítích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o účelu, rozsahu a dalším zpracování a používání údajů společností Pinterest, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. analytické a reklamní nástroje
Google Analytics
Tyto webové stránky využívají funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics používá tzv. “cookies”. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Ukládání souborů cookie služby Google Analytics a používání tohoto analytického nástroje se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Anonymizace IP

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa je společností Google zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím, než je přenesena do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Zásuvný modul prohlížeče

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitka proti shromažďování údajů

Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání shromažďování vašich údajů při dalších návštěvách těchto webových stránek: Deaktivujte službu Google Analytics.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování objednávek

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů.

Doba skladování

Údaje uložené společností Google na úrovni uživatele a události, které jsou spojeny se soubory cookie, ID uživatele (např. ID uživatele) nebo ID reklamy (např. soubory cookie DoubleClick, ID reklamy v systému Android), jsou po 14 měsících anonymizovány nebo odstraněny. Podrobnosti naleznete na tomto odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de.

Google AdSense
Tyto webové stránky používají službu integrace reklam Google AdSense. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google AdSense používá “cookies”, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webu analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Služba Google AdSense používá také takzvané webové majáky (neviditelná grafika). Prostřednictvím těchto webových majáků lze analyzovat informace, jako je návštěvnost těchto stránek.

Informace generované soubory cookie a webovými majáky o vašem používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) a o poskytování reklamních formátů budou přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Tyto informace může společnost Google předávat svým smluvním partnerům. Společnost Google však nespojí vaši IP adresu s jinými uloženými údaji.

Ukládání souborů cookie AdSense je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace své webové nabídky i reklamy.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, aby společnost Google zpracovávala vaše údaje výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

Remarketing v Google Analytics
Tyto webové stránky používají funkce remarketingu Google Analytics ve spojení s reklamami Google a křížovými funkcemi Google DoubleClick. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Tato funkce umožňuje propojit reklamní cílové skupiny vytvořené pomocí služby Google Analytics Remarketing s průřezovými funkcemi Google Ads a Google DoubleClick. Tímto způsobem mohou být personalizovaná reklamní sdělení založená na zájmech, která vám byla přizpůsobena na základě vašeho předchozího používání a chování při prohlížení na jednom koncovém zařízení (např. mobilním telefonu), zobrazena také na jiném vašem koncovém zařízení (např. tabletu nebo počítači).

Pokud jste k tomu dali souhlas, společnost Google za tímto účelem propojí historii procházení webu a aplikací s vaším účtem Google. To umožňuje zobrazovat stejná personalizovaná reklamní sdělení na všech zařízeních, kde jste přihlášeni pomocí účtu Google.

Pro podporu této funkce shromažďuje služba Google Analytics ID ověřených uživatelů Google, která jsou dočasně propojena s našimi daty služby Google Analytics, aby bylo možné definovat a vytvářet publika pro cílení reklamy napříč zařízeními.

Z remarketingu/cílení napříč zařízeními se můžete trvale odhlásit vypnutím reklamy na míru; postupujte podle tohoto odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Agregace údajů shromážděných ve vašem účtu Google je založena výhradně na vašem souhlasu, který můžete společnosti Google udělit nebo odvolat (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). V případě procesů shromažďování údajů, které nejsou sloučeny s vaším účtem Google (např. proto, že nemáte účet Google nebo jste proti sloučení vznesli námitku), je shromažďování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Oprávněný zájem vyplývá ze skutečnosti, že provozovatel webových stránek má zájem na anonymní analýze návštěvníků webových stránek pro reklamní účely.

Další informace a ustanovení o ochraně údajů naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Reklamy Google a sledování konverzí Google
Tyto webové stránky používají reklamy Google. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

V rámci služby Google Ads používáme tzv. sledování konverzí. Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, nastaví se soubor cookie pro sledování konverzí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do počítače uživatele. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat na webových stránkách zákazníků služby Google Ads. Informace získané prostřednictvím souboru cookie pro konverze se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky služby Google Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Klienti znají celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, které by bylo možné použít k osobní identifikaci uživatelů. Pokud si nepřejete účastnit se sledování, můžete proti tomuto použití vznést námitku tím, že v nastavení svého internetového prohlížeče snadno deaktivujete soubor cookie společnosti Google pro sledování konverzí. Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Ukládání “konverzních souborů cookie” a používání tohoto sledovacího nástroje se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o reklamách Google a sledování konverzí Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o instalaci souborů cookie a povolili je pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud zakážete soubory cookie, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

7. NEWSLETTER
Podrobnosti o newsletteru
Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, požádáme vás o e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Žádné další údaje se neshromažďují nebo pouze na dobrovolné bázi. Tyto údaje používáme výhradně k zaslání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů zadaných v registračním formuláři pro zasílání newsletteru je založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Svůj souhlas s uchováváním údajů, e-mailové adresy a jejím používáním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, např. prostřednictvím odkazu “odhlásit odběr” v newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které nám poskytnete za účelem zasílání newsletteru, budou námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uchovávány, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou z distribučního seznamu vymazány. Údaje, které jsme uložili pro jiné účely, tím nebudou dotčeny.

Jakmile se odhlásíte z distribučního seznamu newsletteru, bude vaše e-mailová adresa uložena námi nebo poskytovatelem služeb pro zasílání newsletteru na černou listinu, aby se zabránilo budoucímu zasílání. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Ukládání na černou listinu není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převáží nad naším oprávněným zájmem.

8. zásuvné moduly a nástroje
YouTube s rozšířenou ochranou dat
Tato webová stránka integruje videa z YouTube. Provozovatelem stránek je společnost Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Službu YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany dat. Podle společnosti YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky předtím, než se podívají na video. Přenos údajů partnerům YouTube však není nutně vyloučen z rozšířeného režimu ochrany údajů. YouTube tak naváže spojení se sítí Google DoubleClick bez ohledu na to, zda video sledujete.

Jakmile na těchto webových stránkách spustíte video YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Server YouTube tak získá informaci o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Kromě toho může YouTube po spuštění videa uložit do vašeho koncového zařízení několik souborů cookie. Pomocí těchto souborů cookie může společnost YouTube získávat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace slouží mimo jiné k sestavování statistik videí, zlepšování uživatelského prostředí a k prevenci pokusů o podvod. Soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte.

V případě potřeby mohou být po spuštění videa na YouTube spuštěny další procesy zpracování údajů, na které nemáme žádný vliv.

YouTube se používá pro účely atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službě YouTube naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.